Content Marketing được hiểu là những nội dung có giá trị, liên quan, nhất quán dưới bất kỳ hình thức nào (text, infographic, ảnh, video…) với mục đích thu hút và giữ chân những đối tượng được xác định rõ ràng. Điều hướng tới mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy hành động của khách hàng.