Quy định về cung cấp và sử dụng dịch vụ

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng (‘Thỏa thuận’) trước khi bạn tiến hành đăng ký sử dụng phần mềm quản lý Getfly. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi, bạn vui lòng không đăng ký sử dụng.

A. Đối với khách hàng đăng ký sử dụng thử phần mềm miễn phí Getfly.

Về tài khoản sử dụng (TKSD): Khi đăng trải nghiệm thử phần mềm miễn phí, người sử dụng (NSD) phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Tên công ty, Email, Số điện thoại, Địa chỉ, Lĩnh vực hoạt động, số lượng nhân viên. Đây là những thông tin bắt buộc và chúng tôi chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ giải quyết.

Nếu NSD cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin trung thực hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền từ chối toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ).

Sau thời gian 2 tháng trải nghiệm thử, NSD có nhu cầu dùng tiếp phần mềm thì phải thực hiện việc thanh toán theo báo giá chúng tôi cung cấp hoặc báo giá trên website của Getfly.

B. Đối với khách hàng đặt mua dịch vụ

Điều 1: Các thuật ngữ được nêu trong Quy định về cung cấp và sử dụng dịch vụ Phần Mềm quản lý này được hiểu như sau:
1.Getfly CRM: là Công ty Cổ phần Công nghệ Getfly Việt Nam
2.Trang Web: là website https://Getfly.vn
3.Phần Mềm: là phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Getfly trên trang web https://Getfly.vn
4.Khách Hàng: là tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu đặt mua và sử dụng dịch vụ phần mềm tại Trang Web.
5.Người Sử Dụng (Phần Mềm/dịch vụ): là cá nhân đã đặt mua dịch vụ, hoặc cá nhân thuộc tổ chức đặt mua dịch vụ
6.Quy Định: là Quy định về cung cấp và sử dụng dịch vụ này.
7.Cập nhật (Phần Mềm): là việc chỉnh sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng.
8.Nâng cấp (Phần Mềm): là việc nâng cấp các tính năng mới cho phần mềm.
Điều 2: Yêu cầu cung cấp dịch vụ và giao kết hợp đồng
1.Khách Hàng phải thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho thời hạn sử dụng đã lựa chọn trong hợp đồng (Khách hàng có quyền lựa chọn phương thức, hình thức thanh toán và thời hạn sử dụng Dịch vụ theo các cách thức đã được cung cấp trong hợp đồng)
2.Khách hàng phải tuân thủ các quy định và chịu các loại phí của bên thứ ba cung cấp dịch vụ tranh toán để Getfly CRM nhận được đầy đủ phí dịch vụ.
3.Trường hợp Getfly CRM thay đổi Phí dịch vụ thì việc thay đổi giá dịch vụ này sẽ được thông báo rộng rãi trên trang web, hoặc gửi trực tiếp đến Khách hàng.
Điều 3: Phí dịch vụ và Thanh toán
1.Sau khi nhận được yêu cầu từ người sử dụng , Getfly CRM sẽ gửi Hợp đồng và một số tài liệu liên quan theo yêu cầu (nếu có) về việc cung cấp và sử dụng Dịch vụ giữa Khách Hàng và Getfly CRM
2.Hợp đồng sẽ có hiệu lực pháp lý và ràng buộc các bên thực hiện kể từ thời điểm hai bên chính thức ký hợp đồng.
3.Khách Hàng sẽ có quyền sử dụng Dịch Vụ kể từ thời điểm hợp đồng được ký kết
Điều 4: Sử dụng Dịch vụ
1.Khách Hàng phải tự trách nhiệm về mọi thiết bị, máy tính, các phần mềm được cài đặt trên thiết bị, máy tính của Khách hàng và (những) dịch vụ kết nối (như dịch vụ truy nhập internet) liên quan đến việc truy nhập và sử dụng dịch vụ, đảm bảo các thiết bị này tương thích với Phần Mềm.
2.Getfly CRM không chịu trách nhiệm đối với việc không thể truy cập hoặc sử dụng Phần Mềm do các lỗi phát sinh từ kết nối mạng, thiết bị phần cứng, phần mềm khác được cài đặt trên thiết bị của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự sai hỏng, không tương thích của phần cứng đối với Phần Mềm; sự không tương thích giữa Phần Mềm và các phần mềm khác mà Khách hàng đã cài đặt và/hoặc đang sử dụng; kết nối internet bị ngắt hoặc yếu.
3.Khách hàng ngay lập tức báo cho Getfly CRM được biết khi phát hiện ra bất kỳ lỗi nào của Phần Mềm ảnh hưởng đến việc sử dụng Phần Mềm hoặc dữ liệu.
Điều 5: Sở hữu trí tuệ
1.Getfly CRM cam kết có quyền sử dụng Phần Mềm để cung cấp cho Khách hàng và việc đó hoàn toàn tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. Bằng việc chấp nhận cung cấp Dịch vụ cho Khách Hàng, Getfly CRM đồng ý cấp quyền sử dụng cho Khách hàng đối với Phần Mềm, tuân theo các điều khoản của Quy định này trong thời hạn sử dụng dịch vụ. Ngoại trừ trường hợp nêu trên, không có quy định nào được hiểu hoặc được coi là cấp, chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ của Phần Mềm cho Khách hàng, trừ phi được thể hiện rõ ràng bằng văn bản được phê duyệt bởi đại diện hợp pháp của Khách Hàng và Getfly CRM.
2.Khách hàng nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với các thông tin của Khách hàng được nhập hoặc là kết quả của các thao tác trên Phần Mềm.
3.Trong suốt thời hạn thực hiện Hợp Đồng này, mỗi Bên cam kết tuân thủ và không xâm phạm quyền đối với tài sản trí tuệ của Bên còn lại
4.Đối với (các) vi phạm về Quyền sở hữu trí tuệ, Bên thực hiện hành vi vi phạm, tùy vào mức độ vi phạm, phải thực hiện (các) biện pháp sau, bao gồm nhưng không giới hạn, chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường thiệt hại, tiêu hủy, phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác Quyền sở hữu trí tuệ của Bên bị vi phạm.
Điều 6: Đảm bảo an ninh Tài khoản và mật khẩu
1.Khách hàng cam kết áp dụng các quy định bảo mật thích hợp và cần thiết liên quan đến việc truy cập và sử dụng tài khoản và mật khẩu, đảm bảo quyền truy cập và sử dụng Phần Mềm không vi phạm Quy định này; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của Người Sử Dụng do mình quản lý
2.Khách hàng có nghĩa vụ thông báo cho Getfly CRM tất cả các vi phạm an ninh đối với mật khẩu và tài khoản, truy nhập trái phép vào Phần Mềm ngay lập tức khi phát hiện ra hành vi vi phạm.
3.Trong suốt thời hạn thực hiện Hợp Đồng này, mỗi Bên cam kết tuân thủ và không xâm phạm quyền đối với tài sản trí tuệ của Bên còn lại
4.Getfly CRM cam kết không truy cập, tiết lộ tài khoản và mật khẩu, hoặc thay đổi các thông tin tài khoản trừ khi:

 • Theo yêu cầu của Khách hàng;
 • Theo yêu cầu của Toà Án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Getfly CRM sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách hàng về việc cung cấp thông tin như vậy.
Điều 7:. Bảo mật thông tin
1.Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng, bằng cách sử dụng Dịch vụ, các thông tin của liên quan đến tài chính, kế toán, hoạt động kinh doanh, tài khoản ngân hàng, cơ cấu tổ chức và các thông tin tài chính hoặc thông tin cá nhân/doanh nghiệp khác của Khách hàng (sau đây gọi là “Thông tin”) đã nhập và thao tác trên Phần Mềm sẽ được lưu trữ trên máy chủ mà Getfly CRM sử dụng để vận hành Phần Mềm.
2.Getfly CRM đảm bảo và cam kết không truy cập, thay đổi Thông Tin; chia sẻ, tiết lộ hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào nào khác trừ khi được sự cho phép của Khách hàng. Đồng thời, Getfly CRM sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết và trong phạm vi cho phép để đảm bảo sự bảo mật của các Thông Tin nói trên.
3.Getfly CRM sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách Hàng khi:

 • Getfly CRM được cảnh báo hoặc nghi ngờ đã hoặc đang có sự xâm phạm đến sự bảo mật của Thông Tin; hoặc
 • Được yêu cầu tiết lộ Thông Tin theo quy định pháp luật hoặc bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
4.Nghĩa vụ bảo mật của Getfly CRM không áp dụng đối với:

 • Những thông tin đã trở nên công khai tại thời điểm tiết lộ hoặc trở nên công khai một cách thợp pháp sau đó mà không xuất phát từ việc vi phạm nghĩa vụ bảo mật của Getfly CRM;
 • Thông Tin mà Getfly CRM đã có trước khi nhận được từ Khách Hàng với điều kiện nguồn của những thông tin này không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận bảo mật, nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng hoặc ủy thác bảo mật nào với Khách Hàng đối với những thông tin đó.
 • Thông Tin được cho phép bằng văn bản của Khách Hàng
 • Nghĩa vụ bảo mật của Getfly CRM chấm dứt sau thời điểm chấm dứt hợp đồng theo điều 9 dưới đây.
Điều 8: Bảo trì và nâng cấp Phần Mềm
1.Bảo trì thường xuyên Getfly CRM sẽ bảo trì thường xuyên để đảm bảo việc truy cập và sử dụng liên tục Phần Mềm của Khách Hàng và các người sử dụng khác. Trong trường hợp việc bảo trì Phần Mềm Getfly có khả năng gây gián đoạn hoặc gây chậm trễ đến việc truy cập và sử dụng của Khách Hàng, Getfly CRM sẽ thông báo cho Khách Hàng ít nhất là hai ngày trong tuần trước khi thực hiện việc bảo trì đó.
2.Bảo trì khẩn cấp Tại bất kỳ thời điểm nào, Getfly CRM có quyền thực hiện việc bảo trì khẩn cấp để thực hiện việc vá lỗi, sửa chữa Phần Mềm. Trong những trường hợp bảo trì khẩn cấp như vậy, Getfly CRM sẽ thông báo cho Khách Hàng trong một thời hạn hợp lý trước hoặc sau khi thực hiện. Thời gian không thể sử dụng dịch vụ do Getfly CRM bảo trì Phần Mềm theo quy định tại khoản 1 và 2 điều này sẽ được Getfly CRM tự động khấu trừ vào thời gian sử dụng có tính phí của Khách Hàng.
3.Nâng cấp Phần Mềm

 • Getfly CRM sẽ tiến hành nâng cấp thường xuyên, đảm bảo cung cấp phần mềm tốt nhất cho khách hàng
 • Ngoài ra, Getfly CRM còn thực hiện nâng cấp, phát triển Phần Mềm theo yêu cầu có tính phí bổ sung theo phụ lục hợp đồng ký kết giữa hai bên
Điều 9: Tạm ngừng và chấm dứt dịch vụ
1.Ngoài các trường hợp bất khả kháng theo điều 11 dưới đây và các trường hợp khác đã được nêu rõ trong Quy định này, Dịch Vụ được Getfly CRM cung cấp và Khách Hàng có quyền sử dụng liên tục trong thời hạn đã đăng ký theo Đơn Yêu Cầu. Getfly CRM sẽ không hoàn lại các khoản tiền đã trả trước nếu Khách Hàng đơn phương tạm ngừng hoặc chấm dứt sử dụng dịch vụ trước hạn không tuân thủ các quy định của hợp đồng này.
2.Trong trường hợp Khách hàng đơn phương chấm dứt sử dụng dịch vụ, Khách Hàng phải gửi thông báo cho Getfly CRM chậm nhất là 03 (ba) ngày trước thời điểm dự kiến chấm dứt. Hợp Đồng chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm được nêu trong thông báo của Khách hàng đã được Getfly CRM chấp thuận. Nếu trong thông báo của Khách hàng không nêu cụ thể thì thời điểm chấm dứt thì Hợp Đồng đó kết thúc hiệu kể từ thời điểm chúng tôi nhận được thông báo của Khách hàng.
3.Getfly CRM có quyền đơn phương tạm ngừng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mà không phải bồi thường trong trường hợp Khách Hàng vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ tại Quy Định này và các chính sách của Getfly CRM đã được công bố trên Trang Web.
4.Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng và các trường hợp khác đã được nêu rõ trong hợp đồng hoặc quy định pháp luật, Hợp Đồng cung cấp và sử dụng Dịch Vụ giữa Getfly CRM và Khách Hàng chỉ chấm dứt trong các trường hợp thời hạn sử dụng Dịch Vụ đã hết và Khách Hàng không gia hạn dịch vụ.
Điều 10: Bất khả kháng
1.Bất khả kháng Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan đối với hệ thống thiết bị của Getfly CRM mà Getfly CRM không thể lường trước và không thể ngăn chặn mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, gây ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng Phần Mềm một cách chính xác và hiệu quả và/hoặc ảnh hưởng đến sự toàn vẹn, chính xác của cơ sở dữ liệu của Khách Hàng gắn với Phần Mềm. Các sự kiện sau đây được coi là bất khả kháng:

 • Chiến tranh, sự xâm chiếm, xung đột vũ trang, kẻ thù bên ngoài, cách mạng hay khủng bố
 • Thiên tai, hỏa hoạn, tràn nước trong phạm vi địa lý mà Dịch vụ được thực hiện; đường truyền tín hiệu thu vệ tinh bị sự cố
2.Nếu sự kiện bất khả kháng tác động và làm cho Getfly CRM không thể thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ của mình theo Hợp đồng này, Getfly CRM sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách hàng biết về sự kiện bất khả kháng này trong thời hạn và cách thức phù hợp, bao gồm cả thời gian bắt đầu, thời gian dự kiến kéo dài, phạm vi nghĩa vụ bị ảnh hưởng, hậu quả dự kiến và biện pháp khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra (nếu có). Getfly CRM có quyền chỉ định bên thứ ba khác để khắc phục hoặc hỗ trợ cho quá trình khắc phục hậu quả.
3.Khách Hàng có quyền chấm dứt hợp đồng nếu sau thời hạn khắc phục mà Getfly CRM đã đưa ra mà Getfly CRM không hoàn thành việc khôi phục dịch vụ.
Điều 11: Điều khoản chung
Getfly CRM bảo lưu quyền được thay đổi Quy định này và các chính sách trên Trang Web tại mọi thời điểm. Bản thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm theo thông báo được đăng tải trên Trang Web hoặc theo thông báo cho Khách Hàng.