KPIs Đánh giá Sales

KPIs Đánh giá Sales

– Số khách hàng đang quản lý – Số khách hàng chăm sóc trong tuần …

KPIs Đánh giá Marketing

KPIs Đánh giá Marketing

1. Hoạt động quảng cáo 1.1.Tỷ lệ phản hồi / tổng số gửi đi: – Công …