Cập nhật tính năng mới Getfly CRM ngày 16.02.2023

– Thời gian dự kiến cập nhật: 16/02/2023.
– Các tính năng dự kiến cập nhật:

1. Cho phép lọc nhiều ticket trong nhiều trạng thái:

– Hiện tại: đang chỉ lọc được từng trạng thái một, không lọc được nhiều trạng thái.
– Thay đổi: Cho phép chọn lọc nhiều trạng thái ticket.

2. Ẩn hiển thị 2 trường ngày bắt đầu – ngày kết thúc trong cài đặt lịch đi tuyên.

– Lý do cập nhật: Hiện tại lịch trường ngày bắt đầu và ngày kết thúc mang ý nghĩa theo dõi chứ chưa áp dụng theo ngày cài đặt này

3. Bổ sung điều kiện cho chỉ tiêu mặc định Doanh số:

– Hiện tại: Thêm mới phiếu KPI -> chọn Chỉ tiêu mặc định -> chọn chỉ tiêu Doanh số -> hệ thống hiện tại đang không hiển thị thông tin điều kiện Nguồn đơn hàng.
– Thay đổi: Bổ sung thêm điều kiện nguồn đơn hàng.
– Lý do áp dụng: Bổ sung điều kiện thêm vào chỉ tiêu KPI

4. Đồng bộ danh sách chọn sản phẩm ở đơn hàng – báo giá – hợp đồng:

– Hiện tại: Hiện tại trong báo giá đang hiển thị tất cả thông tin liên quan tới sản phẩm, bao gồm cả giá mua.
– Thay đổi: Hiển thị đồng bộ danh sách chọn sản phẩm giống bên đơn hàng bán. Đồng bộ các màn hình dùng tìm kiếm sản phẩm này bao gồm: đơn hàng, báo giá, hợp đồng.

5. Bổ sung quyền merge khách hàng:

– Hiện tại: Hệ thống đang không có quyền merge riêng.
– Thay đổi: Bổ sung quyền merge khách hàng, ai được phân quyền mới được merge khách hàng.

6. Cho phép chuyển trạng thái ticket và sửa nhanh thông tin ở màn hình danh sách ticket

– Hiện tại: Hiện tại ở danh sách ticket, chưa cho phép thay đổi trạng thái ticket
– Thay đổi:
+ Đối với trạng thái ticket: cho phép đổi trạng thái ticket ở ngay màn hình danh sách ticket.

7. Mở mặc định định nghĩa dữ liệu báo giá cho khách hàng:

– Áp dụng cho cả khách hàng đang sử dụng.

8. Bổ sung tùy chọn hiển thị mặc định Ticket khi vào hệ thống c3s:

– Hiện tại:
+ Khi truy cập hệ thống C3S, hệ thống tự động vào trang chủ.
+ Trong cài đặt -> Cấu hình affiliate: text đang gây hiểu lầm.

– Thay đổi:
+ Thay đổi text từ Cấu hình affiliate thành cấu hình c3s.
+ Bổ sung cài đặt tùy chọn, khi tích chọn thì cho phép mặc định vào trang ticket trong trang c3s. Nếu không tích chọn thì mặc định hiển thị trang chủ như hiện tại.