Cập nhật tính năng mới Getfly CRM ngày 19/05/2022

Ngày cập nhật: 19/05/2022
1. Hợp đồng: Bổ sung bộ lọc theo người tạo hợp đồng.
2. Thay đổi logic xem phiếu KPI:
– Trước cập nhật: chỉ có cấp trên trực tiếp mới xem được phiếu KPI của nhân viên
– Sau cập nhật: cho phép cấp trên được xem phiếu KPI của các nhân viên dưới quyền
3. Điều chỉnh logic hiển thị xem tất cả danh sách thông báo:
– Trước cập nhật: hiển thị những thông báo chưa đọc lên trên
– Sau cập nhật: hiển thị thông báo theo thứ tự phát sinh thông báo, thông báo sau sẽ sắp xếp lên trên bất kể đã đọc hay chưa đọc.
4. Bộ lọc khách hàng F2: bổ sung lọc đơn hàng theo đơn hàng mua
5. Cho phép chọn thêm 2 trường hiển thị ở popup cuộc gọi đến:
– Cài đặt trong cài đặt hệ thống -> tổng đài

Cập nhật Module HRM:

6. Cho phép sửa mã nhân viên trong phần thông tin nhân sự
7. Hiển thị thông tin nhân sự theo thứ tự tăng dần của mã nhân viên
8. Bổ sung thông tin “tổng số ngày công” vào file tải bảng chấm công