KPIs Đánh giá Sales

KPIs Đánh giá Sales

– Số khách hàng đang quản lý – Số khách hàng chăm sóc trong …